SLUŽBY

Stratégie

Začína sa to dobrou myšlienkou. Spoločne ju vylepšíme a dáme jej väčší zmysel. Novú tvár dostane aj biznis model a finančný plán. Informácie pretavíme do komplexnej stratégie tak, aby ste mohli byť v podnikaní úspešnejší.

Všetky biznis rozhodnutia sú dnes pod tlakom neistoty z budúcnosti. Pýtate sa ako robiť kvalitné biznis rozhodnutia? Ako zohľadniť tlak konkurencie, vplyv rôznych regulácií, nesystémové zásahy politikov, neistotu a volatilitu trhov? Prevedieme vás procesom riadenia podnikateľských rizík a zameriame sa najmä na vznikajúce príležitosti. Nami pripravené strategické plány a projekty majú väčšiu šancu uspieť v dnešnom biznis svete. Výstupy a dokumenty je tiež možné použiť na prezentáciu pre Private Equity and Venture Capital Group. U nás získate podporu pre všetky fázy podnikania (start-up stage, growth and maturity stage, mergers and acquisitions stage, exit stage).

Súvisiace služby:

 • Príprava a hodnotenie podnikateľských a investičných zámerov
 • Analýzy a prieskumy trhu
 • Rozvoj podnikania a inovačný manažment
 • Vytváranie medzinárodných konzorcií a partnerstiev
 • Strategické poradenstvo a plánovanie
 • Zvyšovanie biznis hodnoty a výkonnosti firiem

Projekty

Vypracovanie kvalitného projektového zámeru je prvým krokom pre prepojenie dobrého podnikateľského nápadu s investíciou. Každý očakáva rýchlu a bezpečnú návratnosť zdrojov, ktoré sú vložené do návrhu a realizácie projektu. Úspech projektu častokrát stojí najmä na kvalite ľudí a ich schopnosti zvládnuť nové neočakávané situácie. Pre naplnenie plánovaných cieľov a vytvorenie skutočnej biznis hodnoty treba skúsenosti, odborné znalosti a trošku šťastia.

Doplníme vám projektový tím o expertov, ktorí vám pomôžu dosiahnuť projektové ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a bez zbytočných finančných strát. Realizáciu projektov vykonávame na vysokej profesionálnej úrovni. Aj preto sme si zvolili pre riadenie projektov metodiku Prince 2 – jeden zo svetových štandardov, ktorý sme doplnili o riadenie rizík a manažment kvality v zmysle príslušných noriem ISO9001, ISO31000 a ISO10006. Vďaka týmto opatreniam sa zlepšila výkonnosť a plynulosť všetkých projektov v našej projektovej kancelárii.

Súvisiace služby:

 • Projektový manažment (pre firmy, vlastníkov firiem a investorov)
 • Riadenie projektových rizík (diagnostika a mitigácia rizík / príležitosti a hrozby)
 • Riadenie kvality (zvyšovanie hodnoty a úspory projektových zdrojov)
 • Autorské práva, Patenty a ochranné značky, Licencie, Intellectual Property Rights – IPR
 • Právny servis (zmluvy a sporová agenda)
 • Verejné obstarávanie a manažment dodávateľských vzťahov
 • Komplexný projektový manažment pre Eurogranty a dotácie

Peniaze

Eurofondy a dotácie (komunitárne a/alebo štrukturálne), Nórske fondy, komerčné financovanie (banky a ich finančné nástroje, leasing, faktoring), crowdfunding, investori (Angel Capital, Private Equity a Venture Capital) a mnohé iné zdroje peňazí dnes predstavujú relatívne zložitý a komplexný ECOsystém pre financovanie podnikania. Na trhu je dostatočné množstvo finančných prostriedkov, o ktoré je možné sa uchádzať. Ktorý spôsob, a kedy ho použiť? Ako sa o finančné prostriedky uchádzať? Čo má obsahovať žiadosť a aké prílohy je potrebné spracovať? Komu a ako ju odprezentovať? Ako sa vysporiadať s námietkami potenciálnych investorov? Aké špecifiká majú zahraniční investori a ako sa pripraviť na ich návštevu? Aké dokumenty si uchovať pre prípadný audit?

Ukážeme vám ako si zrátať skutočnú hodnotu projektov, objem a návratnosť vložených investícií a odporučíme vám vhodné externé zdroje peňazí pre každý projektový zámer.

Súvisiace služby:

 • Eurogranty - program Horizon 2020 (SME instrument, RIA, IA, atď...)
 • Eurostar, Cosme, Nórske fondy
 • Štrukturálne fondy a štátne dotácie
 • Tradičné finančné zdroje (banky a ich finančné nástroje, leasing, faktoring)
 • Komerčné projektové financovanie
 • Zahraničné zdroje a investori
 • Kontakt s investormi (PE&VC, AC, ECB, súkromní investori)
 • EÚ lobing

Podnikateľské poradenstvo

Podnikať znamená denne zohľadniť a vybalancovať množstvo informácií a drobností. Preto je v každej fáze podnikania priestor na hľadanie úspor, prípadne na ďalšie vylepšovanie stratégie, procesov, informačných systémov, ochrany zdravia a aj optimalizáciu použitia iných skupín zdrojov. Samostatnou kapitolou sú CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a personálny manažment (výber a vzdelávanie pracovníkov). Každá firma má svoje silné a slabé stránky vo vzťahu ku konkurencii a potrebám trhu. Mnohí naši pracovníci, partneri a externí špecialisti sú expertmi v rôznych špecifických oboroch podnikania. Aj preto dokážeme rýchlo a efektívne analyzovať aktuálnu situáciu vo vašej firme a navrhnúť také opatrenia na zlepšenie, ktoré zohľadnia vaše aktuálne potreby a zámery. Okrem kľúčových oblastí, ktorým sa venujeme ( Stratégie, Projekty a Peniaze ), môžete od nás získať podporu vo forme podnikateľského poradenstva v nasledovných oblastiach:

Súvisiace služby:

 • Zavádzanie a revízie ISO noriem (9001, 14001, 31000, 10006, 20000, 27001 a ďalšie)
 • Podpora pre start-upy
 • Vyhľadávanie a hodnotenie investičných príležitostí
 • Biznis koučing a mentoring
 • ERM – enterprise risk manažment
 • Energetické poradenstvo a audity
 • Verejné obstarávanie a manažment dodávateľov
 • Analýza a výpočet uhlíkovej stopy
 • Analýzy a modelovanie rizík a budúcnosti
 • Analýzy trhov (vybrané svetové krajiny)
 • Ochrana a spracovanie osobných údajov (bezpečnostný projekt)
 • Informačná bezpečnosť a optimalizácie IS/IT
 • Optimalizácia procesov a riadenia
 • Hodnotenie a motivácia pracovníkov a pracovných tímov
 • Obchodné, trestné a občianske právo
 • Audity a kontroling
 • Školenia (rôzne oblasti, zoznam na požiadanie)

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky