SLUŽBY

1/ Stratégie

Začína sa to dobrou myšlienkou. Spoločne ju vylepšíme a dáme jej väčší zmysel. Novú tvár dostane aj biznis model a finančný plán. Informácie pretavíme do komplexnej stratégie tak, aby ste mohli byť v podnikaní úspešnejší.

Všetky biznis rozhodnutia sú dnes pod tlakom neistoty z budúcnosti. Pýtate sa ako robiť kvalitné biznis rozhodnutia? Ako zohľadniť tlak konkurencie, vplyv rôznych regulácií, nesystémové zásahy politikov, neistotu a volatilitu trhov? Prevedieme vás procesom riadenia podnikateľských rizík a zameriame sa najmä na vznikajúce príležitosti. Nami pripravené strategické plány a projekty majú väčšiu šancu uspieť v dnešnom biznis svete. Výstupy a dokumenty je tiež možné použiť na prezentáciu pre Private Equity and Venture Capital skupiny. U nás získate podporu pre všetky fázy podnikania (start-up stage, growth and maturity stage, mergers and acquisitions stage, exit stage).

Súvisiace služby:

 • Príprava a hodnotenie podnikateľských a investičných zámerov
 • Štúdie realizovateľnosti, Analýzy a prieskumy trhu
 • Rozvoj podnikania, R&D a inovačný manažment
 • Strategické poradenstvo a plánovanie (rozvoj, rast, zvyšovanie hodnoty a príprava na exit)
 • Zvyšovanie hodnoty a výkonnosti firiem
 • Riadenie rizík a Interim služby
 • Podpora pre start-upy
 • Optimalizácia procesov a organizačných štruktúr

2/ Daňové úľavy a benefity, projekty R&D, audity a kontroling

Podnikať znamená denne zohľadniť a vybalancovať množstvo informácií a drobností. Preto je v každej fáze podnikania priestor na hľadanie úspor, prípadne na ďalšie vylepšovanie stratégie, procesov, informačných systémov, ochrany zdravia a aj optimalizáciu použitia iných skupín zdrojov. Samostatnou kapitolou sú CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a personálny manažment (výber a vzdelávanie pracovníkov). Každá firma má svoje silné a slabé stránky vo vzťahu ku konkurencii a potrebám trhu. Mnohí naši pracovníci, partneri a externí špecialisti sú expertmi v rôznych špecifických oboroch podnikania. Aj preto dokážeme rýchlo a efektívne analyzovať aktuálnu situáciu vo vašej firme a navrhnúť také opatrenia na zlepšenie, ktoré zohľadnia vaše aktuálne potreby a zámery. Okrem kľúčových oblastí, ktorým sa venujeme ( Stratégie, Projekty a Peniaze ), môžete od nás získať podporu vo forme podnikateľského poradenstva v nasledovných oblastiach:

Súvisiace služby:

 • Implementácia a audity nástrojov pre získavanie daňových úľav (Superodpočet, PatentBOX)
 • Podpora pre M&A aktivity a príprava firiem na M&A
 • Optimalizácie a daňové úľavy pri predaji obchodného podielu a-alebo firmy
 • Vyhľadávanie a hodnotenie investičných príležitostí
 • Projekty R&D a inovačný manažment
 • Audity, kontroling a zastupovanie pred finančnou správou

3/ Projekty

Vypracovanie kvalitného projektového zámeru je prvým krokom pre prepojenie dobrého podnikateľského nápadu s investíciou. Každý očakáva rýchlu a bezpečnú návratnosť zdrojov, ktoré sú vložené do návrhu a realizácie projektu. Úspech projektu častokrát stojí najmä na kvalite ľudí a ich schopnosti zvládnuť nové neočakávané situácie. Pre naplnenie plánovaných cieľov a vytvorenie skutočnej biznis hodnoty treba skúsenosti, odborné znalosti a a aj trošku šťastia.

Doplníme vám projektový tím o expertov, ktorí vám pomôžu dosiahnuť projektové ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a bez zbytočných finančných strát. Realizáciu projektov vykonávame na vysokej profesionálnej úrovni vrátane riadenia rizík a manažmentu kvality v zmysle príslušných noriem.

Súvisiace služby:

 • Projektový manažment (pre firmy, vlastníkov firiem a investorov)
 • Poradenstvo ESG a reporting, CSRD, projekty zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy a emisií
 • Transformácia výrobných procesov na uhlíkovo neutrálnu výrobu
 • Výskumné, vývojové a Inovačné projekty pre nové produkty/služby a procesy
 • Autorské práva, Patenty, dizajny a ochranné značky, Licencie, Intellectual Property Rights – IPR
 • Riadenie projektových rizík (analýzy, modelovanie, diagnostika a mitigácia rizík = príležitosti a hrozby)
 • Verejné obstarávanie a manažment dodávateľských vzťahov
 • Energetické poradenstvo a audity
 • Analýza a výpočet uhlíkovej stopy

4/ Peniaze

Eurofondy a dotácie (komunitárne a/alebo štrukturálne), Nórske fondy, komerčné financovanie (banky a ich finančné nástroje, leasing, faktoring), crowdfunding, investori (Angel Capital, Private Equity a Venture Capital) a mnohé iné zdroje peňazí dnes predstavujú relatívne zložitý a komplexný ECOsystém pre financovanie podnikania. Na trhu je dostatočné množstvo finančných prostriedkov, o ktoré je možné sa uchádzať. Ktorý spôsob, a kedy ho použiť? Ako sa o finančné prostriedky uchádzať? Čo má obsahovať žiadosť a aké prílohy je potrebné spracovať? Komu a ako ju odprezentovať? Ako sa vysporiadať s námietkami potenciálnych investorov? Aké špecifiká majú zahraniční investori a ako sa pripraviť na ich návštevu? Aké dokumenty si uchovať pre prípadný audit?

Ukážeme vám ako si zrátať skutočnú hodnotu projektov, objem a návratnosť vložených investícií a odporučíme vám vhodné externé zdroje peňazí pre každý projektový zámer.

Súvisiace služby:

 • Eurogranty a dotácie priamo z Bruselu
 • Štrukturálne fondy a štátne dotácie
 • Tradičné finančné zdroje (banky a ich finančné nástroje, leasing, faktoring)
 • Zahraničné zdroje a investori
 • Kontakt s investormi (PE&VC, AC, ECB, súkromní investori)
 • Verejné obstarávanie a manažment dodávateľov

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky