Verejné obstarávanie – Aktuálne výzvy

Momentálne bez výziev.


Projekty realizované a podporené z verejných zdrojov


Projekty realizované a podporené z verejných zdrojov

Názov projektu: Riadenie rizík pre SME

Cieľ projektu: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Stručný opis projektu: Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti v oblasti vytvorenia špeciálneho softvéru na riadenia rizík

Výška poskytnutého NFP: 50 000 EUR

Názov a sídlo prijímateľa: PFCEU s.r.o., Radničné námestie č.3, 902 01 Pezinok

Miesto realizácie projektu: Pezinok

„Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja“


Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky