Verejné obstarávanie – Aktuálne výzvy

Aktuálne nie su dostupné žiadne výzvy

Projekty realizované a podporené z verejných zdrojov


Názov projektu: Riadenie rizík pre SME

Cieľ projektu: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Výstup projektu je: Štúdia realizovateľnosti v oblasti riadenia rizík a zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument v Bruseli

Termín realizácie: 12/2019 – 05/2020

Výška poskytnutého príspevku: 50 000 EUR

Kód projektu: 313041U562

Operačný program: Operačný program výskum a inovácie

Názov a sídlo prijímateľa: PFCEU s.r.o., Radničné námestie č.3, 902 01 Pezinok

Miesto realizácie projektu: Pezinok

„Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja“


Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky