Príprava organizácie na certifikáciu a prechod na ISO9001:2015

V Septembri 2015 vyšla nová norma ISO9001:2015. Okrem iného prináša potrebu v organizácii zaviesť riadenie rizík. Seminár prináša kompletný návod ako nastaviť a zaviesť riadenie rizík v organizácii a to jednoduchým a prehľadným spôsobom. Absolvent seminára získa informácie potrebné pre úspešné absolvovanie auditu. Informácie a postupy sú vhodné pre certifikáciu a zavedenie princípov pre riadenie rizík aj pre ďalšie normy (ISO14001, ISO18001, ISO22000, ISO27001, ISO26000, ISO50001, ISO31000, ISO45001 atď.)

Účastníci navyše v cene seminára ZÍSKAJÚ nástroj na komplexnú a jednoduchú správu rizík v zmysle požiadaviek aktuálnych noriem. Nástroj = EMRISK tool kit, obsahuje licenciu softvéru pre správu rizík, vzory dokumentov a reportov pre organizáciu, metodické pokyny a vzorové dáta.

Cieľovou skupinou pre seminár sú pracovníci súkromných firiem alebo verejných organizácií (manažéri kvality QMS/EMS/IMS, osoby zodpovedné za zavedenie a certifikáciu organizácií, CEO/CFO, interní auditori, pracovníci kontroligu, projektový manažéri,  a všetci, ktorých téma zaujíma).


Program:
10:00 – 11:00

Na začiatku sa budeme venovať novej norme a zmenám, ktoré je potrebné implementovať v organizácii. Ukážeme si spôsob ako zmeny analyzovať a ako si vybrať minimálne potrebný rozsah zmien pre organizáciu = GAP analýza (cvičenie).

Prestávka, občerstvenie, káva

Prejdeme si obsah a jednotlivé časti nástroja - EMRISK tool kit. Ukážeme si ako nastaviť systém pre riadenie rizík v organizácii – (ukážka reálneho nasadeného systému v SME)

11:00-13:00

 Potom sa zameriame sa na ukážku práce so systémom pre riadenie rizík.

Prejdeme si prácu v procese PDCA, ukážeme si ako pracovať s informáciami na vzorových príkladoch. Ukážeme si ako pripraviť všetky v organizácii potrebné dokumenty (Politika, Metodika, Príručka, Register, Vyhlásenia, Mandát atď).

Prestávka, občerstvenie, káva

Na záver semináru si ukážeme ako sa pripraviť a úspešne absolvovať riadny alebo dozorový audit v organizácii. Prediskutujeme požiadavky audítorov a ukážeme si ako má vyzerať vzorový proces/prípad, ktorý prezentujeme auditu.


Prednášajúci:
Ing. Radovan Lucina, MBA, CPRM, MoR

PFCEU s.r.o., CFO

Stratégie a riadenie podnikateľských rizík 
Certifikovaný profesionál v oblasti pre riadenie rizík
Člen organizácií G3100, RIMS, ARIMI
Implementuje systémy pre riadenie rizík

Termín, miesto:

27.02.2018 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
24.04.2018 - UTOROK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)
18.10.2018 - ŠTVRTOK
Pezinok, Radničné nám. 3 Cena: 82.00 € bez DPH (98.40 € s DPH)

Rezervácia miesta

Copyright © PFCEU s.r.o.   |   Všeobecné obchodné podmienky